Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH

piątek, 19 Styczeń, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 stycznia 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH na sprzedaż katod miedzianych w 2007 roku.

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 317 395,2 tys. USD tj. 955 772,0 tys. zł. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) oraz kursy NBP z dnia 17 stycznia 2007 r.

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 967 867, 2 tys. zł. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest powyższa umowa. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacunkowa wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)