Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH

piątek, 15 Styczeń, 2010
Raport nr 3/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 14 stycznia 2010 roku została zawarta znacząca umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH na sprzedaż katod miedzianych w 2010 roku. 
Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 522 872 608 USD tj. 1 460 383 194 zł. 
Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 14 stycznia 2010 oraz kurs USD/PLN wg NBP i EUR/USD (EUROREFERENCE z Frankfurtu) z dnia 14 stycznia 2010.
Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi od 2 617 271 211 zł do 2 623 542 759 zł, w zależności od wykorzystania opcji ilościowych. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest powyższa umowa. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)