Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH

piątek, 04 Luty, 2011
Raport nr 4/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 4 lutego 2011 roku została zawarta znacząca umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH na sprzedaż katod miedzianych w 2011 roku. 

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 692 092 994,67 USD, tj. 1 967 205 128,05 PLN. 
Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową z dnia 3 lutego 2011 roku) oraz kurs USD/PLN wg NBP i EUR/USD (EUROREFERENCE z Frankfurtu) z dnia 3 lutego 2011 roku. 
Umowa przewiduje ustawowe odsetki za nieterminowe regulowanie płatności. 

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 2 048 362 917,60 zł. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest powyższa umowa. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)