Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH

poniedziałek, 28 Styczeń, 2013
Raport nr 3/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH na sprzedaż katod miedzianych w roku 2013. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 1 523 904 174,29 zł. W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Spółki i wynosi 3 497 408 303,16 zł. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa na sprzedaż katod miedzianych w roku 2012, zawarta w dniu 30 stycznia 2012 roku. Wartość przedmiotu tej umowy wynosi 1 823 724 144,03 zł. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)