Znacząca umowa z KGHM Polish Copper Ltd.

poniedziałek, 12 Marzec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.), w okresie od przekazania poprzedniego raportu, tj. od 12 sierpnia 2006 r., wynosi 1 334 629,8 tys. zł. 
Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa z dnia 12 marca 2007 r. na sprzedaż katod miedzianych w 2007 roku. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 265 937,1 tys. USD (784 700,6 tys. zł). Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) oraz kursu NBP z dnia 9 marca 2007 r. Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)