Znacząca umowa z KGHM Polish Copper Ltd.

wtorek, 18 Marzec, 2008
Raport nr 17/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że łączna wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. i szacowana jest od 1 154 334,4 tys. zł do 1 352 509,7 tys. zł.

Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa z dnia 18 marca 2008 r. na sprzedaż katod miedzianych w 2008 roku. 

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 245 047,8 tys. USD do 306 276,2 tys. USD, tj. od 552 827,8 tys. zł do 690 959,1 tys. zł. 

Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) oraz kurs NBP z dnia 17 marca 2008 r.

Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)