Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch

czwartek, 30 Grudzień, 2010
Raport nr 37/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku została zawarta kolejna umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch. W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % kapitałów własnych Spółki i wynosi 1 326 438 466,75 zł. 

Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa na sprzedaż srebra w roku 2010, zawarta w dniu 20 stycznia 2010 roku. Wartość przedmiotu tej umowy szacowana jest na 1 195 214 945,66 zł. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)