Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch

wtorek, 22 Styczeń, 2013
Raport nr 1/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch na sprzedaż srebra w roku 2013. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 1 672 260 469,66 zł. 
W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Spółki i wynosi 3 654 120 061,59 zł. 
Powyższa umowa jest umową o największej wartości zawartą w tym okresie. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)