Znacząca umowa z Glencore International AG

czwartek, 20 Marzec, 2008
Raport nr 18/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 19 marca 2008 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Glencore International AG na sprzedaż katod miedzianych w latach 2008 – 2009. 
Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 413 201,1 tys. USD do 557 417,1 tys. USD, tj. od 927 223,2 tys. zł do 1 250 843,9 tys. zł. 
Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) oraz kurs NBP z dnia 18 marca 2008 r. 
Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności. 

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Glencore International AG, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, szacowana jest od 991 186,6 tys. zł do 1 314 807,3 tys. zł. 
Powyższa umowa jest umową o największej wartości zawartą w tym okresie. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacunkowa wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)