Znacząca umowa z China Minmetals Corporation

środa, 03 Listopad, 2010
Raport nr 31/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 3 listopada 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a China Minmetals Corporation na sprzedaż katod miedzianych w 2011 roku. 
Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 424 893 500,00 USD, tj. 1 202 321 136,95 PLN do 849 787 000,00 USD, tj. 2 404 642 273,90 PLN. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 2 listopada 2010 roku oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 2 listopada 2010 roku. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)