Znacząca umowa na sprzedaż walcówki miedzianej

piątek, 01 Luty, 2013
Raport nr 4/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Prysmian Metals Limited na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2013 i 2014. 
Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na kwotę od 2 382 290 324,00 zł do 2 864 555 769,00 zł, w zależności od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji ilości pomiędzy Prysmian Metals Limited i Prysmian Kabel Und Systeme GmbH. 
Wartość przedmiotu umowy została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 30 stycznia 2013 oraz kurs USD/PLN według NBP z dnia 30 stycznia 2013. 
Zgodnie z postanowieniami umowy z Prysmian Metals Limited może nastąpić relokacja ilości materiału pomiędzy Prysmian Metals Limited a Prysmian Kabel Und Systeme GmbH. 
Umowa może zostać rozwiązana w przypadku niepodpisania do 28 lutego 2013 r. warunków „Additional Provisions”. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).