Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.

piątek, 08 Maj, 2015
16/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Tele-Fonika Kable S.A. na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2016 – 2018 z opcją przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat („Umowa”).

Wartość przedmiotu Umowy w okresie pierwszych trzech lat jest szacowana na kwotę od 3 913 148 257 PLN do 4 245 765 859 PLN, w zależności od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji ilości pomiędzy zakładami Tele-Fonika Kable S.A.

Wartość przedmiotu Umowy została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 7 maja 2015 roku oraz średnie kursy USD/PLN  i EUR/PLN według Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 2015 roku.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem pozyskania przez Tele-Fonika Kable S.A. środków finansowych niezbędnych celem spłaty określonego w Umowie zobowiązania finansowego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2016 roku (warunek zawieszający). W przypadku niespełnienia warunku zawieszającego do dnia 30 czerwca 2016 roku Umowa wygaśnie.

W przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego do dnia 1 stycznia 2016 roku, Strony podejmą działania w celu przedłużenia okresu obowiązywania umowy z dnia 16 stycznia 2013 roku, aneksowanej w dniu 29 grudnia 2014 roku (raport bieżący 32/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku).

Kryterium uznania Umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)