Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.

wtorek, 30 Grudzień, 2014
32/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że 29 grudnia 2014 roku podpisano aneks do umowy zawartej 16 stycznia 2013 roku pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Tele-Fonika Kable S.A. na sprzedaż walcówki miedzianej w 2015 roku.

Wartość przedmiotu umowy na sprzedaż walcówki miedzianej po jej aneksowaniu (w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczonych od 29 grudnia 2014 r. oraz w roku 2015) jest szacowana na kwotę od 2.521.727.912,61 PLN do 2.714.197.850,85 PLN w zależności od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji ilości pomiędzy zakładami Tele-Fonika Kable S.A.

Wartość przedmiotu umowy została obliczona w oparciu o znane ceny z roku 2014, krzywą terminową cen miedzi z dnia 29.12.2014 oraz średni kurs USD/PLN według NBP z dnia 29.12.2014.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)