Znacząca umowa handlowa

Report number
22/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a China Minmetals Corporation na sprzedaż katod miedzianych w latach 2017-2021. Umowa ma charakter ramowy.

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 1 178 110 500,00 USD, tj. 4 562 115 100,20 PLN do 2 827 565 000,00 USD, tj. 10 949 462 706,00 PLN. Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 17 czerwca 2016 oraz kurs USD/PLN według NBP z dnia 20 czerwca 2016. Umowa przewiduje kary umowne za opóźnione dostawy.

W wyniku podpisania dzisiejszej umowy, łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Grupą China Minmetals Corporation przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki i szacowana jest w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej na: od 1 294 659 884,30 USD, tj.  5 013 109 808,84 PLN do 2 944 114  384,30 USD, tj. 11 400 457 414,64 PLN.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 20 czerwca 2016.

Wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dla których nie została jeszcze poznana cena ostateczna została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 17 czerwca 2016 oraz kurs USD/PLN według NBP z dnia 20 czerwca 2016.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Regulatory filings