Znacząca umowa handlowa

Report number
13/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 marca 2016 r. został zawarty pomiędzy Spółką a nkt cables group GmbH aneks do umowy z dnia 28 kwietnia 2014 r. na sprzedaż walcówki miedzianej.

Zawarty aneks dotyczy sprzedaży walcówki miedzianej w roku 2016.

W wyniku podpisania dzisiejszego aneksu, łączna szacowana wartość umowy na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2014 – 2016 przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki i wynosi od 3 341 853 675 PLN do 3 441 138 009 PLN w zależności od wykorzystania opcji ilościowej.

Wartość przedmiotu umowy została obliczona w oparciu o faktyczną realizację dostaw za lata 2014 i 2015 oraz w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 10 marca 2016 oraz średnie kursy USD/PLN i EUR/USD według NBP z dnia 10 marca 2016 w odniesieniu do dostaw na rok 2016.

Umowa zawiera opcję wydłużenia okresu jej obowiązywania na rok 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U.2014.133 j.t.

Regulatory filings