Znacząca umowa

czwartek, 16 Czerwiec, 2011
Raport nr 17/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 czerwca 2011 roku zostały podpisane aneksy do umów na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2010-2011, zawartych 4 maja 2010 roku (raport bieżący nr 16/2010 z 5 maja 2010 roku) z nkt cables GmbH (Cologne) i podmiotami zależnymi od tego podmiotu: nkt cables Warszowice Sp. z o.o., nkt cables s.r.o., nkt cables Velke Mezirici k.s., nkt cables Vrchlabi k.s., nkt cables a/s. Powyższe aneksy wydłużają okres obowiązywania umów o kolejne dwa lata, tj. 2012 oraz 2013. 

Łączna wartość przedmiotu umów na lata 2012-2013 szacowana jest na kwotę od 4 033 516 921 PLN do 4 400 200 277 PLN w zależności od wykorzystania opcji ilościowej. 
Wartość przedmiotu umów została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 14 czerwca 2011 roku oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 15 czerwca 2011 roku. 

W związku z zapisami kontraktowymi nie jest możliwe określenie, z którym z podmiotów w ramach grupy nkt cables group została zawarta umowa o największej wartości. Zapisy umów umożliwiają dowolną realokację tonażu w ramach grupy nkt cables. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: łączna szacowana wartość umów na lata 2012-2013 przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)