Znacząca pożyczka pomiędzy spółkami zależnymi

Report number
19/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 roku spółka pośrednio zależna 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY udzieliła pożyczki w wysokości 519 375 000 USD (o równowartości 1 941 475 688 PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z dnia 8 czerwca 2015 r.) KGHM INTERNATIONAL LTD., swojej w 100% spółce zależnej, z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2011 r. Środki na udzielenie pożyczki zostały przekazane przez KGHM w ramach finansowania opisanego w raporcie bieżącym nr 17 z dnia 25 maja 2015 r. Spłata pożyczki, z datą zapadalności 31 grudnia 2021 r., jest zabezpieczona wekslem płatnym na żądanie wystawionym przez KGHM INTERNATIONAL LTD.

Łączna wartość pożyczek udzielonych przez 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY na rzecz KGHM INTERNATIONAL LTD. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 719 375 000 USD (o równowartości 2 689 095 688 PLN, wg kursu średniego NBP dla USD/PLN z dnia 8 czerwca 2015 r.) i przekracza  10 % wartości kapitałów własnych KGHM. Powyższa pożyczka jest pożyczką o największej wartości udzieloną w tym okresie. Spółki nie zawierały w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy innych umów, których realizacja powodowałaby rozliczenia finansowe pomiędzy nimi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)