Zmiany zapisów w umowie kredytowej

Report number
22/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że dnia 30 czerwca 2017 podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę zapisów umowy kredytu podpisanego dnia 8 marca 2012 roku przez Sierra Gorda SCM,  o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2012.

Zmianie ulegnie charakter finansowania z „project finance” na finansowanie w postaci kredytu korporacyjnego, co znacząco zmniejszy ograniczenia oraz obowiązki Sierra Gorda SCM, w tym w szczególności zwiększa elastyczność w zakresie działalności operacyjnej i finansowej Sierra Gorda SCM. Dokonana zostanie również modyfikacja dokumentacji związanej z finansowaniem, w tym gwarancji wystawionych przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation i utrzymanie ich terminu ważności do końca okresu finansowania, czyli do 15 czerwca 2021 roku, w związku z nieosiągnięciem przez kopalnię Sierra Gorda SCM w oznaczonym terminie części parametrów  przewidzianych w pierwotnej  umowie finansowania.

Warunkiem wystawienia wyżej opisanych gwarancji jest udzielenie re-gwarancji zwrotu określonej części płatności (zapłaty) przez KGHM na rzecz Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. i Sumitomo Corporation. W dniu 30 czerwca 2017 Zarząd KGHM wyraził zgodę na wystawienie re-gwarancji zwrotu określonej części płatności, w przypadku jej dokonania przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. i Sumitomo Corporation na rzecz banków finansujących, równej udziałowi pro rata KGHM, łącznie nie więcej jednak niż do kwoty 180 mln USD.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wartość finansowania z tytułu umowy kredytu wynosi około 760 mln USD.

Zmiany wejdą w życie po spełnieniu się warunków formalnych wynikających z uzgodnionej dokumentacji umowy kredytu Sierra Gorda SCM.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Regulatory filings