Zmiany w Zarządzie

poniedziałek, 24 Sierpień, 2009
Raport nr 33/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. będzie składał się z trzech Członków i powołała w jego skład Ryszarda Janeczka - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VII kadencję. 
Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Tyburze pełnienie funkcji I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Obecnie skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia się następująco: 

Herbert Wirth - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Maciej Tybura – I Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Ryszard Janeczek - Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)