Zmiany w Zarządzie

piątek, 19 Listopad, 2010
Raport nr 32/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wojciecha Kędzię - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VII kadencję. 

Obecnie skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia się następująco: 

Herbert Wirth - Prezes Zarządu, 
Maciej Tybura – I Wiceprezes Zarządu, 
Wojciech Kędzia - Wiceprezes Zarządu. 

Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)