Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 22 Czerwiec 2017 - 9:58AM
19/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  w dniu 21 czerwca 2017 r. podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść uchwalonych zmian zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Zmiany w Statucie

Newsletter email list: