Zmiany w składzie Zarządu Spółki

sobota, 10 Marzec 2018 - 3:37PM
8/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.  informuje, że w dniu 10 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Prezesa Zarządu Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego;
  • Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Jezioro.

Rada Nadzorcza określiła liczbę członków Zarządu IX kadencji na 3  Członków Zarządu.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza powierzyła:

- obowiązki objęte stanowiskiem Prezesa Zarządu – Panu  Rafałowi Pawełczakowi, Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju, na czas do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego;

- obowiązki objęte stanowiskiem Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych – Panu Stefanowi Świątkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych, na czas do dnia powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Pan Rafał Pawełczak oraz Pan Stefan Świątkowski będą nadal pełnić obowiązki przypisane do ich dotychczasowych stanowisk w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.

Życiorysy zawodowe Pana Rafała Pawełczaka oraz Pana Stefana Świątkowskiego Spółka publikowała odpowiednio w raportach bieżących nr 3/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. oraz nr 11/2016 z dnia 26 lutego 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Newsletter email list: