Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Report number
23/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała, z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku, na okres trzech lat, tj. X kadencję, następujące osoby do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Pana Marcina Chludzińskiego na Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
  • Panią Katarzynę Kreczmańską – Gigol na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając jej z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.
  • Pana Radosława Stacha na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając mu z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła unieważnić postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: