Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Report number
2/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Jacek Rawecki złożył dnia 3 lutego 2017 r. rezygnację z funkcji I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., ze skutkiem na dzień 3 lutego 2017 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza w dniu 3 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Pawełczaka na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Regulatory filings