Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Report number
14/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 15 marca  2016 roku odwołała ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Laskowskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 15 marca 2016 powołała w skład Zarządu  KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Walczaka na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - jednolity tekst Dz. U. z 2014.133.

Regulatory filings