Zmiany w składzie Zarządu Spółki

środa, 03 Luty, 2016
7/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 3 lutego 2016 roku odwołała ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:

- Prezesa Zarządu Herberta Wirtha;
- Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Jarosława Romanowskiego;
- Wiceprezesa Zarządu Marcina Chmielewskiego;
- Wiceprezesa Zarządu Jacka Kardelę.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki dnia 3 lutego 2016 roku powołała w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:

- na Prezesa Zarządu – Krzysztofa Skórę;
- na Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju – Mirosława Stanisława Bilińskiego;
- na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych – Jacka Raweckiego.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).