Zmiany w składzie Zarządu Spółki

czwartek, 18 Grudzień, 2014
Raport bieżący nr 31/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku Członek Zarządu Spółki Pan Wojciech Kędzia złożył z dniem 31 stycznia 2015 roku rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Mirosława Laskowskiego od dnia 1 lutego 2015 roku na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Poniżej informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Pana Mirosława Laskowskiego:

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Politechnika Wrocławska, Wydział Górniczy, Specjalność: technologia eksploatacji złóż, 1979 – 1985
Akademia Ekonomiczna, Wrocław, Studia podyplomowe z organizacji zarządzania, 1995
Akademia Ekonomiczna, Wrocław, Studia podyplomowe z zarządzania finansami, 1999
ICAN Institute, Warszawa, Akademia Przywództwa, 2010
ICAN Institute, Warszawa, Akademia Innowacji, 2012
TenStep Academy, Warszawa, TenStep Project Manager Certification, 2012

Kwalifikacje zawodowe:

Kierownik Działu Tąpań, 2007
Kierownik Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego wydobywającego kopaliny pospolite, 2005
Kierownik Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego, 2000
Kierownik Działu Robót Górniczych, 1996

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”:
18.05.2010-nadal Dyrektor
01.06.2008-17.05.2010 Dyrektor ds. Technicznych
31.05.2007-31.05.2008 Główny Inżynier ds. Tąpań
03.03.2006-30.05.2007 Dyrektor ds. Technicznych
11.01.2006-02.03.2006 Dyrektor

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice - Sieroszowice”:
07.01.2005-11.01.2006 Dyrektor
05.04.2004-06.01.2005 Dyrektor ds. Technicznych

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”:
17.02.1987-04.04.2004 wszystkie szczeble kariery zawodowej do Głównego Inżyniera Górniczego - Zawiadowcy Ruchu włącznie

Pan Mirosław Laskowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)