Zmiany w składzie Zarządu Spółki

poniedziałek, 02 Wrzesień, 2013
Raport nr 29/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Wiceprezes Zarządu Pani Dorota Włoch złożyła w dniu 2 września 2013 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z powodów osobistych.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki dnia 2 września 2013 roku odwołała Pana Włodzimierza Kicińskiego z funkcji I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Pana Adama Sawickiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała na członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Pana Jarosława Romanowskiego powierzając mu pełnienie funkcji I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.,
  • Pana Marcina Chmielewskiego powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A.,
  • Pana Jacka Kardelę powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. , wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)