Zmiany w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Report number
9/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji następujących osób:

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej - Pana Zbigniewa Bryję (Bryja), do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. na okres od dnia 13 lutego 2024 r. do dnia rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz co najmniej jednego z Wiceprezesów Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Raporty bieżące