Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 16 Czerwiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że następujące osoby dnia 15 czerwca 2005 r. zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję: 

1. Tadeusz Janusz, 

2. Maciej Kruk, 

3. Elżbieta Niebisz, 

4. Jan Rymarczyk, 

5. Krzysztof Szamałek, 

6. Marek Wierzbowski, 

oraz następujące osoby z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A. 

7. Józef Czyczerski, 

8. Leszek Hajdacki, 

9. Ryszard Kurek. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.