Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 24 Październik, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 24 października 2006 r. następujące osoby zostały odwołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ze składu Rady Nadzorczej Spółki: 

  1. Antoni Dynowski, 
  2. Maciej Kruk, 
  3. Ryszard Wojnowski. 

Jednocześnie dnia 24 października 2006 r. następujące osoby zostały powołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki: 

  1. Adam Łaganowski, 
  2. Stanisław Andrzej Potycz, 
  3. Jan Sulmicki, 
  4. Jerzy Żyżyński. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)