Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

piątek, 19 Czerwiec, 2020
18/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 19 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odwołało Pana Leszka Banaszaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki i powołało Panią Katarzynę Lewandowską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: