Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

piątek, 06 Lipiec, 2018
27/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 6 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji:

  • Leszka Banaszak;
  • Jarosława Janas;
  • Andrzeja Kisielewicz;
  • Janusza Marcina Kowalskiego;
  • Bartosza Piechotę;
  • Marka Pietrzaka;
  • Agnieszkę Winnik – Kalemba;

oraz wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Józefa Czyczerskiego;
  • Ireneusza Pasis;
  • Bogusława Szarek.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: