Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

poniedziałek, 18 Styczeń, 2016
3/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 18 stycznia 2016 roku, odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:
1.Tomasza Cyran,
2. Bogusława Fiedor,
3. Andrzeja Kidybę,
4. Marcina Moryń,
5. Jacka Poświatę,
6. Barbarę Wertelecką–Kwater.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:
1.Radosława Barszcz,
2.Michała Czarnik,
3.Cezarego Godziuk,
4.Dominika Hunek,
5.Miłosza Stanisławskiego,
6.Jarosława Witkowskiego.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).