Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

czwartek, 19 Styczeń, 2012
Raport nr 5/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 19 stycznia 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby: 

  1. Franciszka Adamczyka, 
  2. Marcina Dyl, 
  3. Arkadiusza Kaweckiego, 
  4. Jana Rymarczyka, 
  5. Marzennę Weresę. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 

  1. Krzysztofa Kaczmarczyka, 
  2. Mariusza Kolwasa, 
  3. Aleksandrę Magaczewską, 
  4. Roberta Oliwę, 
  5. Jacka Poświata. 

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)