Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

środa, 25 Kwiecień, 2012
Raport nr 20/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dnia 25 kwietnia 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby: 

  1. Jacka Kucińskiego, 
  2. Marka Panfila. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 

  1. Pawła Białka, 
  2. Dariusza Krawczyka, 
  3. Ireneusza Piecucha. 

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)