Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

poniedziałek, 23 Czerwiec, 2014
Raport bieżący nr 17/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku określiło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 7do10 osób i powołało w jej skład następujące osoby: 
  • Tomasza Cyrana,
  • Bogusława Stanisława Fiedora,
  • Andrzeja Kidybę,
  • Marcina Morynia,
  • Jacka Poświatę,
  • Barbarę Wertelecką - Kwater
oraz wybranych przez pracowników Spółki:
  • Józefa Czyczerskiego,
  • Leszka Hajdackiego,
  • Bogusława Szarka.
Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).