Zmiana umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA

czwartek, 30 Styczeń, 2014
Raport bieżący 6/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 roku podpisany został aneks do umowy kompleksowej na zakup paliwa gazowego („Umowa”), zawartej 30 lipca 2010 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2010.

Umowa z 2010 roku dotyczy zakupu gazu ziemnego na cele energetyczne – zasilania dwóch bloków gazowo-parowych o mocy ok. 45 MWe każdy i obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku. Na mocy aneksu wolumen dostaw został zmniejszony z 266 mln m3 do 41,5 mln m3 rocznie. Powodem zmiany jest ograniczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem wskutek zmian w systemie wsparcia dla kogeneracji w 2013 roku oraz niskich cen energii elektrycznej. Szacunkowa wartość Umowy po podpisaniu aneksu wynosi ok. 830 mln zł. Strony nie wykluczają powrotu do pierwotnego wolumenu dostaw po poprawie otoczenia regulacyjnego i makroekonomicznego.

Równolegle aneksowane zostały trzy pozostałe umowy zakupu paliwa gazowego od PGNiG i) umowa z dnia 25 września 2001 roku, ii) umowa z dnia 4 stycznia 1999 roku, iii) umowa z dnia 1 października 1998 roku. Ich zmiana dotyczy wyłącznie okresu obowiązywania umowy, który w miejsce bezterminowego będzie sięgać 30 czerwca 2033 roku. Szacunkowa łączna wartość trzech umów w okresie ich obowiązywania wynosi ok. 2,8 mld zł i przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki. Umową o największej wartości jest umowa zawarta dnia 4 stycznia 1999 roku. Wartość przedmiotu tej umowy szacowana jest na kwotę ok. 1,8 mld zł.

Zmiana ta oznacza zabezpieczenie długofalowej współpracy z głównym dostawcą paliwa gazowego tj. PGNiG w zakresie zakupu zaazotowanego gazu ziemnego.

Podstawa prawna: 

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).