Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego za II kwartał 2012

wtorek, 24 Lipiec, 2012
Raport nr 39/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego, zawierającego kwartalną informację finansową za II kwartał 2012 roku. Raport zostanie przekazany do wiadomości publicznej 13 sierpnia 2012 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)