Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie wysokości dywidendy

piątek, 16 Maj, 2008
Raport 32/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 16 maja 2008 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił zmienić wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia, dotyczący sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2007 z dnia 4 marca 2008 roku (raport bieżący nr 15/2008 z tego samego dnia). 

Zgodnie z przyjętym dnia 16 maja 2008 roku wnioskiem, Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1 800 000 000,00 zł tj. 9,00 zł na jedną akcję. 

Rekomendowany wyższy poziom dywidendy wynika z przewidywanego przesunięcia w czasie planowanych na 2008 rok inwestycji, głównie z powodu przedłużającego się procesu nabycia akcji Polkomtel S.A. od TDC. 

Terminy ustalenia praw do dywidendy i wypłaty dywidendy proponowane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i ogłoszone w raporcie nr 28/2008 z dnia 6 maja 2008 roku pozostają niezmienione. 

Wniosek Zarządu został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2007 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2008 roku. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)