Zmiana rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008

piątek, 05 Czerwiec, 2009
Raport nr 22/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 czerwca 2009 roku podjął uchwałę zmieniającą wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2008 z dnia 17 kwietnia 2009 roku (raport bieżący nr 12/2009 z tego samego dnia).
Powyższa decyzja wynika z poprawy warunków makroekonomicznych, bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz korzystniejszej w odniesieniu do założeń Budżetu prognozy wyników Spółki na rok 2009.
Zgodnie z aktualną projekcją wyników na rok 2009 planowany zysk Spółki wzrósł z 488 mln zł do poziomu 1 906 mln zł. Przy rekomendowanym poziomie dywidendy stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. będzie zbliżony do poziomu określonego w Budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
Zarząd Spółki zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie zgodnym z Polityką Dywidend opublikowaną w raporcie bieżącym nr 5/2007 z dnia 17 stycznia 2007 roku, tj. w wysokości 1 432 000 000 zł, co stanowi 7,16 zł na jedną akcję oraz następujące terminy dotyczące dywidendy:
- dzień dywidendy - 16 lipca 2009 roku,
- termin wypłaty dywidendy – 6 sierpnia 2009 roku.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., zwołane na 16 czerwca 2009 roku.
Bez względu na ostateczny kształt uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie podziału zysku, Zarząd będzie kontynuował efektywne wdrażanie strategii, w tym realizację zadań inwestycyjnych przy zachowaniu stabilności finansowej Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)