Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek, 02 Czerwiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 31 maja 2006 r uchwały zarządzającej przerwę w obradach do dnia 14 czerwca 2006 r. do godziny 11.00, która uniemożliwia dotrzymanie wcześniej proponowanych terminów dnia dywidendy i wypłaty dywidendy, przyjął nową propozycję w zakresie terminów dnia dywidendy i wypłaty dywidendy. 

Poniżej przedstawiamy zmienioną w zakresie terminów dnia dywidendy i wypłaty dywidendy, treść projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 do punktu porządku obrad 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8 

Uchwała Nr ......./2006 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie : podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005. 

Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: 

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia, że : 

zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2005 w wysokości 2 289 355 871,59 zł [2 289 356 tys. zł] słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy, zostaje podzielony w następujący sposób: 

- na dywidendę dla akcjonariuszy 1 100 000 000,00 zł, co stanowi 5,50 zł na jedną akcję, 

- odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 189 355 871,59 zł. 

II. Walne Zgromadzenie ustala: 

- datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 7 lipca 2006 r., 

- termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006 r. 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)