Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

Report number
Raport bieżący nr 5/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.  

Raport ten zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2017 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: