Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku

piątek, 10 Kwiecień, 2015
11/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku.

Raport ten zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 8 maja 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).