Zmiana daty przekazania raportu skonsolidowanego za I kwartał 2014

czwartek, 24 Kwiecień, 2014
Raport bieżący nr 8/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2014 roku. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości 14 maja 2014 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).