Zmiana daty przekazania raportów okresowych

środa, 04 Marzec, 2015
3/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania raportu rocznego za rok 2014 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014.

Raport roczny za rok 2014 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2014 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2015 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).