Zmiana dat przekazania raportów okresowych

czwartek, 10 Lipiec, 2014
Raport bieżący nr 21/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie dat przekazania następujących raportów okresowych:
  • raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku – raport zostanie opublikowany 13 sierpnia 2014 roku;
  • skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku – raport zostanie opublikowany 13 sierpnia 2014 roku;
  • skonsolidowanego raportu kwartalnego, zawierającego kwartalną informację finansową za III kwartał 2014 roku - raport zostanie opublikowany 13 listopada 2014 roku.
 
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).