Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Vivid.pl S.A.

środa, 24 Wrzesień, 2008
Raport nr 46/2008
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 24 września 2008 roku Zarząd Vivid.pl S.A. (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.) złożył, do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Vivid.pl S.A. 

100% udziałów w kapitale zakładowym Vivid.pl S.A. posiada Telefonia DIALOG S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Wartość księgowa netto tych udziałów w aktywach Telefonii DIALOG S.A. wynosi 4 279,2 tys. zł. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)