Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Report number
33/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017, informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku wyraził zgodę na zawarcie umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Umowa”).

Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych mających na celu modernizację procesu produkcyjnego jak i dostosowanie istniejących procesów do zmieniających się warunków górniczych, w celu poprawy wydajności jak i utrzymania ciągłości produkcji oraz implementację rozwiązań dotyczących aspektów środowiskowych.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 lat. Okres dostępności pożyczki wynosi 22 miesiące od daty jej zawarcia. Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie 4 transzach, każda transza w wysokości co najmniej 225 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty ciągnienia PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego.

Pozostałe warunki Umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 roku, zaplanowane jest podpisanie Umowy. Jeżeli Umowa nie zostanie podpisana w dniu 11 grudnia 2017 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

 

Regulatory filings