Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

czwartek, 09 Październik, 2014
Raport bieżący nr 28/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej informuje, że w dniu 8 października 2014 r. Spółka powzięła informację o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) w sprawie wniosku o dokonanie koncentracji. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. (“ Wnioskodawcy”,“Strony”), Prezes UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Wnioskodawców wspólnego przedsiębiorcy pod firmą PGE EJ 1 Sp. z o.o. Uzyskanie zgody na koncentrację jest warunkiem zawarcia przez Strony umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o., określonym w Umowie Wspólników.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).