Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netię S.A. nad Telefonią DIALOG S.A.

piątek, 09 Grudzień, 2011
Raport nr 41/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 roku powziął wiadomość o wydaniu decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) wyrażającej bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli nad spółką Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („DIALOG”) przez Netię S.A.(„Netia”). 

Wydanie przez Prezesa UOKiK bezwarunkowej zgody na przejęcie kontroli przez Netię nad DIALOG oznacza spełnienie warunku zawieszającego, określonego w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży akcji DIALOG zawartej pomiędzy KGHM, jako sprzedającym, a Netią, jako kupującym, w dniu 29 września 2011 r. („Umowa”). O zawarciu Umowy, KGHM informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 29 września 2011 roku. 


Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).